Ecologie

Samen met landeigenaren en andere belanghebbenden ontwikkelen, bouwen en exploiteren we zonneparken in Nederland en daarbuiten zonder een bedreiging te vormen voor de landbouw. Met deze verduurzaming van de energievoorziening dragen we bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Bovendien zetten we maximaal in op natuurontwikkeling. Win-win voor mens en milieu.

Zonneparken met natuurontwikkeling. Win-win voor mens en milieu.

Samen met landeigenaren en andere belanghebbenden ontwikkelen, bouwen en exploiteren we zonneparken in Nederland en daarbuiten zonder een bedreiging te vormen voor de landbouw. Met deze verduurzaming van de energievoorziening dragen we bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Bovendien zetten we maximaal in op natuurontwikkeling. Win-win voor mens en milieu.

 

Houtsingel aanplanting

We bouwen zonneparken altijd binnen de bestaande veldgrenzen. Zo houden we bijvoorbeeld houtsingels van heggen en bomen, waar vaak dieren leven, in stand, waar vaak dieren leven. Eventuele openingen in houtsingels vullen we op, en waar nodig voegen we houtsingels toe. Dit biedt een betere bescherming voor dieren, terwijl we tegelijkertijd hun leefomgeving vergroten. De bestaande soorten krijgen zo meer kans om op de begrensde locatie uit te groeien tot een gezonde populatie, in natuurlijk evenwicht met hun omgeving.

Uiteraard denken we goed na over het moment van aanplanten. We doen dit bij voorkeur voordat de planten in de lente beginnen uit te schieten en uiterlijk voordat er de eerste keer wordt gezaaid. Het eerste jaar snoeien we de houtwallen ook enigszins om een dichte begroeiing te bevorderen. Planten die niet meekomen in groei worden vervangen. Het weghalen van deze planten vindt alleen plaats in de winter om de broedende vogels en kleine zoogdieren niet te verstoren.

Geinstalleerd vermogen in MWp

Wilde bloemen en inzaaien gras

Zonneparken voegen altijd iets toe. We bouwen ze op stukken land die doorgaans een monocultuur kennen – dus begroeid zijn met één gewas – en arm zijn aan voedingsstoffen. Als het land een zonnepark wordt, krijgt het 25 jaar tijd om te rusten. Dit vergroot de aanwezigheid van flora en fauna.

Rond de zonnepanelen beplanten we het land met zaad van wilde bloemen. Dit doen we na egalisering van de grond, zodat we de zaden goed kunnen verspreiden. De zaadmix wordt samengesteld door experts. Hierbij wordt rekening gehouden met het terrein onder de zonnepanelen. Het zijn dus altijd zaden die specifiek geschikt zijn voor die grond. Dit zorgt ook voor het aantrekken van hommels, bijen en andere bestuivers.

Om dit tot een succes te maken, hanteren we een specifieke zaaimethode. Na het zaaien beheren we de grond actief door systematisch snijden en het snel verwijderen van stekken, zodat er geen onkruid ontstaat. Dit zorgt er ook voor dat ongewervelde dieren, amfibieën, vogels en kleine zoogdieren er bescherming kunnen vinden.

Broedende vogels

Zonneparken en het omliggende platteland zijn vaak het leefgebied van op de grond nestelende vogels, zoals de veldleeuwerik. Om verstoring te voorkomen voeren we uiteraard geen bouwwerkzaamheden uit tijdens het broedseizoen tot het moment waarop de jongen uitvliegen. We laten ecologen onderzoek uitvoeren naar het nestelen van de vogelsoorten in het gebied. Waar nodig passen we ons ontwikkelprogramma aan om nestgebieden te ontwijken.

Op de grond nestelende vogels maken nesten meestal niet op terrein dat wordt gebruikt voor akkerbouw. Daar is namelijk onvoldoende bescherming, er rijden machines rijden er rond en insecten ontbreken vanwege het gebruik van verdelgingsmiddelen. De vogels us zoeken ze een andere locatie om zich te nestelen. En het zonnepark biedt die. De rust, het hoge gras, een overvloed aan insecten en de dekking van de zonnepanelen zorgen voor een ideale leefomgeving voor op de grond nestelende vogels.

Vogelboxen en bijenhotels

We plaatsen vogelnestkasten en bijenhotels aan de randen van de zonneparken, in zo veel mogelijk richtingen en zo dicht mogelijk bij het bos. Deze plekkenZe bieden vogels en bijen een nieuw leefgebied en een veilig en beschermd onderkomen. De vogelboxen zijn geschikt voor een groot aantal vogelsoorten.