Landschappelijke inpassing

Locatie

Het plangebied voor dit zonneveld betreft vijf kadastrale percelen ten zuidwesten van Wilbertoord. Het plangebied ligt tussen de Provincialeweg N277 en Noordstraat 100 en heeft een totaal oppervlakte van circa 7,5 hectare. Netto blijft hier circa 7 ha van over voor de zonnepanelen (inclusief tussenpaden) en 0,5 ha als ruimte voor landschappelijke inpassing. Aan de Noordstraat liggen diverse agrarische bedrijven. Het landschap waarin het plangebied ligt heeft een grootschalig karakter, met als belangrijkste functie landbouw. Het landschap kent een halfopen karakter.

Om tot een goed inrichtingsplan te komen zijn verschillende stappen doorlopen.

  • Inventariseren eisen en wensen vanuit Solarcentury en de grondeigenaren.
  • Beleidsanalyse en wensen en eisen gemeente.
  • Ruimtelijke analyse.
  • Onderzoeken.
  • Omgevingsproces.

Op basis van de uitgangspunten die tijdens dit proces zijn verkregen is dit inrichtingsplan opgesteld met zorg voor een landschappelijke inpassing, ecologische waarde en sociaal- maatschappelijke meerwaarde van het zonneveld voor de gemeente.

Uitgangspuntenkaart

Landschapsanalyse

Historie

Het plangebied en omgeving wordt gekenmerkt door de kaarsrechte wegen, zoals deze overal in de ontgonnen gebieden van de voormalige Peel te vinden zijn. Het landgoed Principeel, dat even ten oorden van het plangebied ligt is in het begin van de 19e eeuw ontgonnen. De gronden van de Ammenspeel, waar het plangebied in ligt staan in 1928 voor het eerst als landbouwgrond op de kaart. Daarna is er slechts weinig veranderd. De weg op de grens van het landgoed was ook destijds al beplant, en de kavelrichting is nog exact gelijk aan toen. Alleen de kavelgrootte is in de loop der tijd gewijzigd. In de beginjaren iets kleinschaliger en in de jaren 1970 zette de schaalvergroting in. Deze schaalvergroting is ook zichtbaar in de verder nauwelijks gewijzigde bebouwingsstructuur langs de Noordstraat.

Ontwerpproces
Huidige situatie

De projectlocatie ligt in een landschap van akkerbouw, waarbij omwonenden zicht hebben op de zuidkant van het zonnepark. Aan de Noordstraat liggen diverse agrarische bedrijven. Het landschap waarin het plangebied ligt heeft een grootschalig karakter, met als belangrijkste functie landbouw. De agrarische grond is de afgelopen jaren gebruikt voor de teelt van bieten, maïs en aardappelen. Het landschap kenmerkt zich door blokverkaveling, waarbij percelen hier en daar begrensd worden door houtsingels. De agrarische bedrijven zijn aangekleed met erfbeplanting. Het landschap kent hierdoor een halfopen karakter.

Definitief ontwerp
Losse haag

Op basis van de input vanuit de omgeving en hetgeen passend wordt geacht als landschappelijke inpassing van een zonneveld in het landelijk gebied is een afweging gemaakt en gekozen voor een landschappelijk haag van 4,5 meter breed, aan de zuid- en oostkant. Door deze middels beheer maximaal 2 meter hoog te houden, is er na enkele jaren zo goed als geen zicht op de zonnepanelen en kan de noordelijk gelegen bomenrij vanaf de Noordstraat nog wel worden beleefd.

Westgrens

De 5 meter brede strook aan de westkant tussen de perceelsgrens en het hekwerk wordt ontwikkeld als kruidenrijk grasland. Aan de binnenkant van het hekwerk volgt een onderhoudspad. Samen is maakt dit de afstand van de kavelgrens tot de zonnepanelen 10 meter. Invasieve exoten worden tijdig verwijderd. Hiertoe worden alleen bij hoge uitzondering zoals bij Japanse duizendknoop, herbiciden gebruikt.

Dassenakker

Vanwege het mogelijk voorkomen van de das in de omgeving van het plangebied wordt langs de noordkant, aansluitend op de bomenrij langs de Amansweg een strook van 6 meter (mantelvegetatie) ingeplant met veelal bedragende heesters en ten zuiden daarvan een 6 meter brede zoomvegetatie van wilde bloemen. Inclusief het onderhoudspad binnen het hekwerk is deze zone dus ruim 16 meter breed. Hierdoor heeft niet alleen de Das een divers en verspreid aanbod aan voedsel, maar profiteren ook andere soorten.

Behoud Amansweg

De Amansweg loopt over privé-eigendom van de verschillende grondeigenaren. Tijdens de bewonersavond werd duidelijk dat deze weg noodzakelijk is voor diverse landbouwers in de omgeving, voor het bereiken van hun perceel met landbouwvoertuigen. Daarom blijft deze weg onveranderd.

Dwarsprofielen

Visualisatie

Noordstraat 96
Noordstraat 98

HEEFT U NOG VRAGEN?


Wie zijn wij?

Solarcentury is een zonne-energie bedrijf uit Engeland dat zonneparken ontwikkelt over de hele wereld maar ook zonnepanelen voor thuisinstallaties verkoopt, onder andere in samenwerking met IKEA. Solarcentury heeft de missie om een zinvol verschil te maken in het gevecht tegen klimaatverandering door het wijd verspreiden van zonne-energie. Solarcentury is ervan overtuigd dat zonne-energie van cruciaal belang is bij het bereiken van een koolstof neutrale wereld en doet dit zo kosteneffectief mogelijk.

Vragen?

Sijtse Jan Roeters
T +31 (0)547285074
E s.roeters@eelerwoude.nl

Esther van der Tuin
T +31 (0)881471128
E e.vandertuin@eelerwoude.nl