Proces participatie

Solarcentury vindt het belangrijk dat omwonenden zo vroeg mogelijk worden betrokken bij de planvorming van de zonneweide, zodat zij goed op de hoogte zijn en onderdeel uitmaken van de plan- en besluitvorming. De acceptatie van het project is uiteraard sterk afhankelijk van de betrokkenheid van de omwonenden en belanghebbenden.

Solarcentury heeft het participatieproces samen met de omwonenden, de gemeente en grondeigenaren opgepakt. We betrekken ook de expertise van een landschapsarchitect en een ecoloog om mee te denken en de wensen vorm te geven. Door krachten te bundelen en inwoners te betrekken in het ontwerpproces ontstaat draagvlak en een ontwerp dat past in de omgeving. Meer informatie over het ontwerpproces kan gevonden worden via “planning en proces”.

Financiële en maatschappelijke participatie

Solarcentury biedt de volgende mogelijkheden binnen financiële participatie aan direct omwonenden en belanghebbenden:

Lokaal risicodragend eigenaarschap

Solarcentury biedt de mogelijkheid aan om de zonneweide voor 50 tot 100% over te dragen aan de lokale omgeving. Lokale partijen krijgen de mogelijkheid de zonneweide over te nemen tegen marktconforme condities op basis van de door PBL uitgebrachte cijfers waar ook de subsidie op is gebaseerd. Het rendement is afhankelijk van de exploitatie van de zonneweide maar bedraagt naar verwachting 6-9% gemiddeld per jaar voor de gehele looptijd van de zonneweide. Vanzelfsprekend zal hiervoor tijdig een uitgebreid informatiememorandum voor de investeerders worden opgesteld.

Obligatielening

Indien blijkt dat geen interesse is voor lokaal risicodragend eigenaarschap biedt Solarcentury de mogelijkheid voor een obligatielening tot 50% van het eigen vermogen aan. Het voordeel van een obligatielening voor de omwonenden en de omgeving is dat Solarcentury eerst de zonneweide kan ontwikkelen en bouwen (het meest risicovolle traject), en op het moment dat de zonneweide volledig operationeel is kunnen investeerders besluiten om obligaties te kopen (tegen laag risico). Op basis van de huidige (financiële) uitgangspunten voor deze zonneweide bedraagt het nettorendement 3,5% per jaar met een gelijkmatige jaarlijkse terugbetaling van het investeringsbedrag. Het rendement wordt elk kwartaal uitgekeerd voor een termijn van 10-15 jaar, gelijk aan de risico-lage subsidieperiode.

Omwonendenregeling, eigen zonnepanelen

Omdat Solarcentury voorstander is om zoveel mogelijk daken te benutten, bieden wij de mogelijkheid aan omwonenden om tegelijk met de ontwikkeling van de zonneweide tegen een gereduceerd tarief zelf zonnepanelen voor de eigen woning te verkrijgen via Solarcentury. De particulieren die dichter bij de zonneweide wonen krijgen voorrang t.o.v. particulieren die verder weg wonen. Op deze wijze wordt de energietransitie, en de energiedoelen van de gemeente Apeldoorn nog verder gestimuleerd en dichter bij de burger gebracht.

 

Lokale werkgelegenheid en stageplaatsen

Misschien wel de meest concrete en effectieve wijze van participatie is wanneer mensen uit de regio meewerken bij aanleg en beheer van het park. Met de komst van de zonneweide wordt lokale werkgelegenheid gecreëerd. De groene zones onder en rondom de zonneweide zullen moeten worden aangelegd en onderhouden op basis van natuurbeheer.Solarcentury biedt met de ontwikkeling van deze zonneweide lokale werkgelegenheid en stageplekken aan in de gemeente Apeldoorn. Daarnaast neemt Solarcentury de rol op om lokaal personele capaciteit te zoeken en eventueel op te leiden voor het elektrotechnisch beheer, toezicht en beveiliging, onderhoud op laag- en midden- spanningsniveau van de installatie. Ook bij de bouw is het streven om daar waar mogelijk en marktconform zoveel mogelijk lokale ondernemers te betrekken bij de bouw van de zonneweide. Om te zorgen dat jongeren geïnteresseerd raken in ‘werken voor de energietransitie’ zorgen we ook voor een educatieprogramma. Bij voorkeur wordt bij de lokale werkgelegenheid en stageplekken ook rekening gehouden met het uitvoeren van werkzaamheden op maatschappelijke wijze, afgestemd op wat men kan en wil.

Al deze samenwerkingsverbanden, activiteiten en investeringen maken dat er maatschappelijke meerwaarde ontstaat door de realisatie van de zonneweide in Loenen. Belangrijk voor Solarcentury is dat zonneweide Loenen als een gedragen en betrouwbaar project wordt gepositioneerd. Voor de verdere invulling van de maatschappelijke participatie maakt Solarcentury afspraken met direct omwonenden, de energie coöperatie, de gemeente en overige stakeholders.

Heeft u zelf ideeën met betrekking tot participatie? Laat het ons weten!

Solar on tour

Solarcentury organiseert voor de omwonenden, buurtbewoners en overige stakeholders een bezoek aan een zonnepark in Hengelo (Twence). Hierbij zal ook uitleg worden gegeven over de werking van een zonnepark. Solarcentury zal via de projectwebsite de mogelijkheid bieden om hiervoor in te schrijven. Daarnaast zullen omwonenden een uitnodiging hiervoor per post ontvangen.

Wil jij een keer bij een zonnepark komen kijken? Meld je dan snel aan!

HEEFT U NOG VRAGEN?