Proces participatie

Solarcentury vindt het belangrijk dat omwonenden zo vroeg mogelijk worden betrokken bij de planvorming van het zonneveld, zodat zij goed op de hoogte zijn en onderdeel uit maken van de plan- en besluitvorming. De acceptatie van het project is uiteraard sterk afhankelijk van de betrokkenheid van de omwonenden en belanghebbenden. Tot nu toe is het zonnepark erg positief ontvangen door de direct omwonenden. Wij zijn dan ook erg enthousiast dat de buurt meedenkt met het ontwerp en graag een rol wil hebben in het proces.

Solarcentury heeft het participatieproces samen met de omwonenden, de gemeente en grondeigenaren opgepakt. We betrekken ook de expertise zoals een landschapsarchitect en een ecoloog om mee te denken en de wensen vorm te geven. Door krachten te bundelen en inwoners te betrekken in het ontwerpproces ontstaat draagvlak en een ontwerp dat past in de omgeving.

Het veranderproces omtrent het ontwerp begint met het eerste gesprek bij de gemeente en eindigt na presentatie zonnepark aan gemeente Winterswijk en zal hieronder verder beschreven worden.

Financiële en maatschappelijke participatie

Solarcentury biedt de volgende mogelijkheden binnen financiële participatie aan direct omwonenden en belanghebbenden:

  • Er wordt aan omwonenden de mogelijkheid geboden om obligaties in het zonnepark te verwerven tot maximaal 25% van het project.
  • Vanuit haar activiteiten voor particulieren maakt Solarcentury een interessante aanbieding voor direct omwonenden voor een eigen zonnestroominstallatie. Er wordt een korting van 25% geboden op een zonne-installatie voor direct omwonenden tot maximaal 20 panelen inclusief omvormers, bekabeling en installatie.
  • Met de CBS Emmaschool zijn gesprekken gevoerd en is Solarcentury voornemens een passende zonnepanelen installatie te schenken.
  • Er zijn gesprekken gevoerd met lokale bedrijven om deze te betrekken bij het onderhoud binnen het zonnepark en de aanleg van zonnepaneel installaties voor omwonenden.
  • Vanuit de PAN zijn aandachtspunten naar voren gekomen om lokale agrariërs en ondernemers te betrekken bij de aanleg en beheer van beplanting binnen het zonneveld.
  • Solarcentury heeft een bedrag van € 5.000,- vrij gemaakt om een project van Kraftort voor een landart bos nabij de Masterveldweg te ondersteunen.
  • Solarcentury verstrekt het energiefonds vergoeding bedraagt minimaal €500,- en maximaal €1.000,- per GWh per jaar gedurende de looptijd van de SDE, zijnde 15 jaar. Met een geprognotiseerde opwek van 62 GWh (1 GWh = 1.000 MWh) betekent dit een minimale jaarlijkse bijdrage van 31.000 EUR met een totaal van 465.000 EUR over 15 jaar. Hiermee kan de gemeente Winterswijk verder verduurzamen.
  • Mogelijkheid om op educatieve wijze de Emmaschool en Gerrit Komrijcollege te betrekken bij de ontwikkeling van het zonnepark en de energietransitie in zijn algemeenheid.

Al deze samenwerkingsverbanden, activiteiten en investeringen maken dat er maatschappelijke meerwaarde ontstaat van de realisatie van het zonnepark aan de Masterveldweg. Belangrijk voor Solarcentury is dat zonnepark Masterveldweg als een gedragen en betrouwbaar project wordt gepositioneerd. Voor de verdere invulling van de maatschappelijke participatie heeft Solarcentury afspraken gemaakt met direct omwonenden, de PAN, de gemeente en overige stakeholders.

Heeft u zelf ideeën met betrekking tot participatie? Laat het ons weten!

Solar on tour

Solarcentury organiseert voor de omwonenden, buurtbewoners en overige stakeholders een bezoek aan een zonnepark in Hengelo (Twence). Hierbij zal ook uitleg worden gegeven over de werking van een zonnepark. Solarcentury zal via de projectwebsite de mogelijkheid bieden om hiervoor in te schrijven. Daarnaast zullen omwonenden een uitnodiging hiervoor per post ontvangen.

Wil jij een keer bij een zonnepark komen kijken? Meld je dan snel aan!

HEEFT U NOG VRAGEN?


Wie zijn wij?

Solarcentury is een zonne-energie bedrijf uit Engeland dat zonneparken ontwikkelt over de hele wereld maar ook zonnepanelen voor thuisinstallaties verkoopt, onder andere in samenwerking met IKEA. Solarcentury heeft de missie om een zinvol verschil te maken in het gevecht tegen klimaatverandering door het wijd verspreiden van zonne-energie. Solarcentury is ervan overtuigd dat zonne-energie van cruciaal belang is bij het bereiken van een koolstof neutrale wereld en doet dit zo kosteneffectief mogelijk.

Vragen?

Evert Vlaswinkel
T +31 (0)622100233
evert.vlaswinkel@solarcentury.com

Martijn van der Veen
T +31 (0)612515102
E martijn.vanderveen@solarcentury.com