Planning en Proces

Voor het zonnepark gerealiseerd kan worden, zullen er eerst een reeks stappen succesvol doorlopen moeten worden. Daarbij zullen we de omwonenden en andere belanghebbenden nauw betrekken. Mogelijk kunnen we in het najaar van 2020 met omwonenden het plan ontwikkelen en vervolgens een procedure doorlopen met de gemeente en provincie. Als er meer tijd voor nodig is voor een zorgvuldig proces zal dit uiteraard worden besproken. De subsidieaanvraag van en vergund park kan jaarlijks voor de SDE-subsidieronde in het late najaar worden ingediend. In de figuur hiernaast wordt een mogelijke planning beschreven.

We houden u via de website of via een nieuwsbrief op de hoogte over de planning.

HEEFT U NOG VRAGEN?