Vormgeving en Natuur

Proces vormgeving

Wij vinden het belangrijk dat omwonenden kunnen meedenken over het plan voor het zonnepark. Wij gaan dus graag met u als omwonende of belanghebbende in gesprek over het ontwerp van het zonnepark.

We betrekken ook de expertise van een landschapsarchitect en een ecoloog om mee te denken in uw wensen vorm te geven. Door krachten te bundelen en u te betrekken in het ontwerpproces ontstaat een plan dat past in de omgeving.

Uitgangspunten vormgeving

De initiatiefnemers volgen bij de vormgeving het principe dat een zonnepark een verbetering van de natuurwaarden moet betekenen. Dit principe is door de zonnesector met natuurorganisaties ook zo afgesproken (gedragscode zon op land) en hierop wordt gecontroleerd en gehandhaafd.

Dat betekent dat de zonneweide ruimte zal laten voor natuurlijke planten en struiken (ongeveer de helft van de oppervlakte bij dit initiatief), dat er ruimte zit tussen de panelen zodat regenwater en licht op de bodem vallen en deze gezond blijft, en dat er niet bespoten of bemest wordt.

Hoe we het park vormgeven, welke beplanting we kiezen, wat voor heg of andere afscheiding; dat bepalen we graag samen met u.

Ligging

Het initiatief valt in zone die door de gemeente Apeldoorn is aangewezen voor de ontwikkeling van zonneparken. Het plangebied voor deze zonneweide betreft gronden van twee grondeigenaren ten oosten van het dorp Loenen. Het ligt tussen de Molenallee, de Eerbeeksedijk en de spoorlijn van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij Dieren-Apeldoorn. Het perceel heeft een totaal oppervlakte van circa 16 hectare, 8 ha wordt ingericht voor de zonnepanelen (inclusief tussenpaden) en 8 ha als ruimte voor landschappelijke inpassing. De Molenallee, de Eerbeeksedijk en de spoordijk zijn hoger gelegen in het landschap, waardoor landschappelijke impact verminderd wordt.

Landschapsanalyse

Historie

Het plangebied ligt op een vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen. Op deze plek is het water van smeltende sneeuwmassa’s vanaf de stuwwal via de droge dalen naar de lage gebieden gestroomd. Hier ontstonden dan veelal vlakke lager gelegen terreinen. Op de locatie ligt een gooreerdgrond. Gooreerdgronden bevatten een hoog humus gehalte doordat plantmateriaal niet kon verteren op deze natte plekken. Dit geeft ook aan waarom de gronden nooit echt in cultuur zijn gebracht, ze waren hier simpelweg te nat voor. Halverwege de negentiende eeuw werd het gebied gekenmerkt door een onregelmatige kleinschalige verkaveling. Op deze nattere gronden langs de beek stonden veel hagen en opgaande beplanting welke kleine kamertjes langs de beek vormden. De ontwikkeling van de zonneweide geeft aanleiding om bepaalde elementen terug te brengen en bestaande elementen te versterken om een blijvende meerwaarde te geven.

Ontwerpproces - eerdere ontwerpen
Huidig ontwerp - meer ruimte voor natuur

Meer natuur

Momenteel is het plangebied een open grasland en is er weinig te herkennen van de hooilanden met hagen en singels die hier 100 jaar geleden nog stonden. Het huidige gebruik van het plangebied als agrarische grond heeft een lage natuurwaarde. Door middel van een geschikte landschappelijke inpassing, een natuurvriendelijke inrichting en gepast beheer neemt de natuurwaarde toe. De komst van de zonneweide biedt ook de mogelijkheid om historische karakteristieken van het gebied terug te brengen. Op deze manier ontstaat er met de aanleg van een zonneveld meervoudig ruimtegebruik.

Solarcentury geeft de harde garantie dat de natuurwaarden en biodiversiteit met dit initiatief erop vooruit gaan; zoals ook in sectorverband met natuurorganisaties is afgesproken (gedragscode zon op land). Dit wordt ook gemeten en zo nodig wordt het park aangepast om dit doel te garanderen. Ook blijft bij dit initiatief minimaal 50% van het perceel onbedekt en zullen er geen gewasbeschermingsmiddelen en mest gebruikt worden, tenzij dit op aanduiden van de overheid voor invasieve exoten gewenst is.

De concrete inrichting en beplanting bespreken we graag met omwonenden en natuurorganisaties. Hieronder onze gedachten:

  • Het zonneveld opdelen in meerdere velden. De ruimte tussen de velden wordt natuurlijk ingericht en er wordt gebruik gemaakt van beplanting rondom de paneelopstellingen. Historisch gezien stonden er veel hagen en opgaande beplanting langs de beek welke kleine kamertjes langs de watergang vormden. Deze willen we terugbrengen met de ontwikkeling van het zonneveld.
  • Een uitsparing in het midden van het plangebied tussen de twee velden met paneelopstellingen om doorgang voor groot wild toegankelijk te houden.
  • De randen rondom het zonneveld inzetten voor recreatief gebruik met rustplaatsen en bijvoorbeeld een plukweide met bijen- en insectenhotels.
  • Een informatieplek inrichten met informatie over het zonneveld en landschappelijk inpassing.
  • Samen met het waterschap te kijken naar een natuurlijke inrichting van de watergangen en de gezamenlijke natuurdoelstelling opstellen.
  • Een natuurlijke oever aanleggen of aansluiten op andere waterdoelstellingen van het waterschap.
  • In de laag gelegen delen van het plangebied water vasthouden. Bij zware regenval zal het plangebied werken als een buffer waar regenwater wordt opgeslagen en langzaam wordt afgegeven aan de omringende omgeving.

Dwarsprofielen

Visualisatie

HEEFT U NOG VRAGEN?