Proces vormgeving

Wij vinden het belangrijk dat omwonenden kunnen meedenken over het plan voor het zonnepark. Wij gaan dus graag met u als omwonende of belanghebbende in gesprek over het ontwerp van het zonnepark.

We betrekken ook de expertise van een landschapsarchitect en een ecoloog om mee te denken in uw wensen vorm te geven. Door krachten te bundelen en u te betrekken in het ontwerpproces ontstaat een plan dat past in de omgeving.

Uitgangspuntenkaart

De oranje zone met het plangebied is door de gemeente aangewezen voor grootschalige zonneparken. Zie daarvoor gemeentelijk beleid zonneparken, november 2019

Uitgangspunten vormgeving

De initiatiefnemers volgen bij de vormgeving het principe dat een zonnepark een verbetering van de natuurwaarden moet betekenen. Dit principe is door de zonnesector met natuurorganisaties ook zo afgesproken (gedragscode zon op land) en hierop wordt gecontroleerd en gehandhaafd.

Dat betekent dat het zonnepark ruimte zal laten voor natuurlijke planten en struiken (ongeveer een kwart van de ruimte in dit park), dat er ruimte zit tussen de panelen zodat regenwater en licht op de bodem vallen en deze gezond blijft, en dat er niet bespoten of bemest wordt.

Hoe we het park vormgeven, welke beplanting we kiezen, wat voor heg of andere afscheiding; dat bepalen we graag samen met u.

Invulling leidingtrace

Door het gebied loopt een gasleiding. Dit leidingtrace loopt ruim twee kilometer over de verschillende zonneparken. Het is tussen de 10 en 20 meter breed. Hier kunnen geen panelen geplaatst worden. De geplande invulling is hier de ontwikkeling van kruidenrijk grasland.

Een alternatieve invulling is deze zone te gebruiken om een mozaïek van extensieve teelt van diverse (oude) landbouwgewassen toe te passen, met om de 100 tot 250 meter een ander gewas zodat er een goede gewasrotatie mogelijk is. Door de extensieve teelt, die zich soms zelfs kan beperken tot grondbewerking en inzaaien het oogsten van de teelt zal niet nodig zijn, gezien akkervogels hier gedurende de winter hun voeding kunnen verkrijgen. Hierdoor ontstaat een grote meerwaarde voor de biodiversiteit, waaronder voor diverse insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Wat gewassen betreft is nader onderzoek nodig maar valt te denken soorten

als:

  • vlas
  • eenkoorn, Sint Jans rogge, gerst, spelt
  • boekweit
  • blauwe maanzaad
Ligging

Het initiatief valt in zone die vorig jaar door de gemeente is aangewezen voor de ontwikkeling van grootschalige zonneparken. Het plangebied voor dit zonneveld betreft gronden van vier grondeigenaren aansluitend aan de spoorlijn Zuidbroek-Scheemda en ten oosten van de N33. Het gebied wordt doorkruist door de Vennenweg en de Zevenwoldsterweg.
De eerste woningen van Zuidbroek liggen op op circa 1,2 kilometer afstand, de woningen in Muntendam liggen op meer dan 2,5 km en de eerste woningen van Meeden liggen op circa 1,8 kilometer; allen gemeten vanaf de grens van het zonnepark.

Het gebied wordt gekenmerkt door grootschalige verkavelde percelen afgewisseld met enkele bosjes en korte singels tussen de percelen en de weg. Het kleinschalige landschap dat tot in de jaren 80 bestond heeft plaatsgemaakt voor zeer grote eenvormige percelen. De openheid van het gebied, met zicht op de beplantingsstructuur langs de spoorlijn is een hier een ruimtelijke kwaliteit.  In het gebied wordt nu een windpark aangelegd.

Meer natuur

Het gebied is nu een akker. Aan de rand zijn reeds windturbines in aanbouw. Door de ruilverkaveling in de jaren 70 is het een grootschalig gebied geworden. Het zonnepark zal het landschap weer veranderen. Voor de inrichting kunnen er keuzes in gemaakt worden die het landschap zullen bepalen en die we graag met u bespreken. Dit gaat om de omzoming, over de keuze voor planten en struiken en over de opstelling van de panelen.

De initiatiefnemers geven de harde garantie dat de natuurwaarden en biodiversiteit met dit initiatief erop vooruit gaan; zoals ook in sectorverband met natuurorganisaties is afgesproken (gedragscode zon op land). Dit wordt ook gemeten en zo nodig wordt het park aangepast om dit doel te garanderen. Ook blijft minimaal 25% van het panelenveld onbedekt en zullen er geen gewasbeschermingsmiddelen en mest gebruikt worden, tenzij dit op aanduiden van de overheid voor invasieve exoten gewenst is.

De concrete inrichting en beplanting bespreken we graag met omwonenden en natuurorganisaties. Hieronder onze eerste gedachten:

  • De noord- en westkant van het park bevat brede stroken (minimaal 20 m). Deze grenzen aan recreatieve paden. De zuid- en oostkant hebben een kruidenrijke strook van 10 m.
  • Op het zonnepark ontstaat na realisatie een kruidenrijke vegetatie. Spontane ontwikkeling leidt ecologisch gezien tot de grootste meerwaarde. Waar de vegetatieontwikkeling achterblijft kan een kruidenrijk mengsel worden ingezaaid.
  • De randen worden ingezaaid met een kruidenrijk mengsel en ingeplant met enkele inheemse struikvormers en bramen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Kenniscentrum Akkervogels en Landschapsbeheer Groningen.
  • Voor het inzaaien en aanplanten van de beplanting wordt lering getrokken uit het al gerealiseerde zonnepark Midden-Groningen. Gezien het overeenkomende landschapstype en verspreidingsgebied van soorten in de omgeving van het plangebied, sluit dit hier goed op aan.
  • In het midden en langs de noordkant wordt een strook met kruidenrijk graan ingericht als foerageergebied voor akkervogels. Hierbij wordt input vergaard van de werkgroep Grauwe Kiekendief. Deze strook ligt langs een recreatief pad, en is extra breed (40 m). Dit is een zone waarin vanwege de aanwezigheid van een gasleiding geen panelen geplaatst mogen worden.

Huidige situatie (1,5km afstand)

Huidige situatie (500m afstand)

Situatie met zonnepark (1,5km afstand)

Situatie met zonnepark (500m afstand)

HEEFT U NOG VRAGEN?